Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na právne vzťahy uzatvárané medzi:

Sprostredkovateľ :

Scandinavian study (prevádzkovateľ: Edukka s.r.o., IČO: 47868422)

Adresa: Cukrová 14,  Bratislava 81108, SK

Objednávateľ:

Fyzická osoba, vo veku v deň zápisu na 17 rokov, má slovenské občianstvo.

 

Kľúčové slová

 

V týchto podmienkach:

„My“, „my“, „naše“ alebo „Edukka s.r.o.“

„Oprávnená dospelá osoba“ je materská osoba alebo právny opatrovník účastníka.

„Rezervácia“ je rezervácia, ktorú ste si rezervovali pre tábor s nami prostredníctvom eurošportového strediska na internete, telefónom alebo e-mailom.

„Kamp“ je akýkoľvek obytný alebo denný program, ktorý ponúka Edukka s.r.o.

„Edukka s.r.o.“ je špecializovaná vzdelávacia agentúra alebo spoločnosť riadne oprávnená spoločnosťou Edukka s.r.o. uvádzať na trh a predávať tábory

„Vklad“ je akýkoľvek vklad, ktorý môžeme určiť alebo požadovať na účastníka pre ktorýkoľvek tábor.

„Účastník“ je osoba, pre ktorú je rezervované miesto v tábore.

„Formulár sociálneho zabezpečenia hráča“ je formulár vyplnený Vami, v ktorom sa zverejňujú rôzne informácie týkajúce sa účastníka a poskytujú sa všetky príslušné súhlasy.

„Webová stránka“ znamená eurosports.com.

„Voucher“ znamená úver v plnej výške, ktorý ste zaplatili nám, a ktorý je splatný voči ktorémukoľvek táboru v rovnakom alebo nasledujúcom roku pre účastníka alebo akéhokoľvek člena rodiny alebo priateľa.

„Vy“ „Vy“ je osoba, ktorá rezervuje alebo organizuje rezerváciu a ktorá zahŕňa rodičov a opatrovateľov („autorizovaný dospelý“) alebo prípadne ďalšieho predajcu Edukka s.r.o.

„Presun z letiska“ znamená presun účastníka medzi vybranými letiskami Spojeného kráľovstva a táboriskami.

 1. Rezervovanie a cena

1.1 Keď si zarezervujete miesto v tábore, pošleme vám „e-mail s potvrdením objednávky“ potvrdzujúci, že sme spracovali vašu žiadosť a platbu vkladu.  Všetky žiadosti podliehajú nášmu prijatiu v súlade s týmito podmienkami. Vaša ponuka je prijatá nami a medzi nami a vami je uzavretá záväzná dohoda, ak ste nepočuli inak do 7 dní od prijatia Vašej „Potvrdzujúcej objednávky“.

1.2 Je dôležité, aby ste si overili podrobnosti vo vašej „Potvrdzujúcej objednávke“, keď ju dostanete. Ak máte nejaké otázky alebo informácie sú nesprávne, okamžite nás kontaktujte.

1.3 Na internetovej stránke sú uvedené ďalšie podrobnosti o osobitných požiadavkách pre každý tábor, ktoré ste si prečítali a pochopili ako súčasť procesu rezervácie.

1.4 Každá rezervácia v tábore musí byť sprevádzaná platbou príslušného poplatku za tábor buď: A) úplná platba alebo b) platba vkladu s následnou platbou zostatku najneskôr 1. mája pred začatím tábora.

1.5 Účastník sa nemôže zúčastniť na tábore, pokiaľ všetky poplatky za tábor neboli zaplatené pred začatím tábora a my si vyhradzujeme právo zrušiť všetky rezervácie vedené vo vašom mene po meškaní platby.

1.6 Vklad je splatný, keď si zarezervujete miesto v tábore. E-mail s potvrdením objednávky Vám pošleme až po prijatí Vašej vyplnenej žiadosti a platby vkladu (alebo plnej platby).

1.7 Ceny letiskových prevodov sú podrobne uvedené na našej webovej stránke a platia sa v čase rezervácie. Rezervácie na prevod na letisku sa potvrdzujú len vtedy, keď sa prijme platba, po ktorej sú nevratné.

 

1.8 Rezervovaním miesta v tábore potvrdzujete, že:

 

1.8.1 Ste právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy;

 

1.8.2 Máte najmenej 18 rokov;

1.8.3 Rezervujete tábor buď ako oprávnený dospelý, alebo ako ďalší predajca Edukka s.r.o. pre jednotlivého účastníka. 

 

1.8.4 Nerezervujete miesta v táboroch, ktoré plánujete predať, pokiaľ nie ste predajcom Edukka s.r.o.

 

1.8.5 Vy ste si prečítali a prijali definované podmienky;

 

1.8.6 Ceny táborov a akékoľvek dodatočné poplatky, ktoré môžeme čas od času účtovať, budú uvedené na internetovej stránke, pokiaľ nejde o zjavnú chybu. Tieto ceny a dodatočné poplatky sa môžu kedykoľvek zmeniť.

 

1.8.7 Ste zodpovední za organizovanie a platenie cesty účastníka do tábora a späť.

 

1.8.8 Rozumiete, že ceny zahŕňajú akúkoľvek platnú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Ak sa sadzba DPH zmení skôr, ako nám zaplatíte, môžeme upraviť cenu, ktorú zaplatíte.

 

1.9 Ak ste ďalší predajca Edukka s.r.o., súhlasíte s tým, že tieto podmienky zverejníte oprávnenému dospelému účastníkovi a že s nimi súhlasí a akceptuje, že tieto podmienky sú pre nich záväzné, ako keby požiadal v mene účastníka o rezerváciu miesta v tábore.

 1. Zrušenie a náhrady

2.1 Ako zrušiť rezerváciu

 

Na zrušenie rezervácie nás musíte informovať e-mailom na info @ eurosportscamps.com. Dôkaz o zaslaní e-mailu nie je dôkazom o prijatí. Ak neobdržíte odpoveď do 3 dní, kontaktujte nás.

 

2.2 Naša politika náhrad

 

Rezervácie obytných táborov:

 

2.2.1 Ak zrušíte svoju rezerváciu do 14 dní od vyhotovenia rezervácie, za predpokladu, že tábor ešte nezačal, poskytneme vám úplnú náhradu (vrátane vášho vkladu).

 

2.2.2 Ak zrušíte rezerváciu viac ako 14 dní po tom, ako sme prijali vašu rezerváciu, potom: –

 

 1. A) Ak zrušíte viac ako 30 dní pred prvým dňom vášho tábora a celý tábor zaplatíte, vrátime vám sumu, ktorú ste zaplatili za tábor, mínus Váš vklad, alebo
 1. B) ak ste zrušili viac ako 30 dní pred prvým dňom svojho tábora a nezaplatili ste za tábor v plnej výške (napr. ak ste zaplatili len vklad), nebudete musieť zaplatiť zostatok za tábor, ale nebudete mať nárok na vrátenie vášho vkladu; alebo
 1. C) ak zrušíte menej ako 30 dní pred prvým dňom vášho tábora, nebudete mať nárok na žiadnu náhradu vrátane vkladov; a
 1. D) Ak nedostaneme vašu platbu včas, môžeme zrušiť vašu rezerváciu a nebudete mať žiadnu náhradu. Oznámime vám to e-mailom.

Denné rezervácie:

 

2.2.3 Ak zrušíte rezerváciu viac ako 14 dní pred začiatkom tábora, vrátime vám celú sumu, ktorú ste zaplatili za tábor, mínus poplatok za správu 50 libier.

 

2.2.4 Ak zrušíte rezerváciu na 14 dní alebo menej od dátumu začiatku tábora, nebudete mať nárok na žiadnu náhradu.

2.3.1 Ak sa účastník nemôže zúčastniť, pretože je chorý alebo zranený, ponúkneme vám Voucher za všetky zaplatené poplatky za predpokladu, že nám oznámite chorobu alebo zranenie najmenej 24 hodín pred začatím tábora. Pred vydaním Vouchera budeme vyžadovať list od lekára účastníka ako dôkaz choroby alebo zranenia. Tento Voucher bude platný pre všetky porovnateľné rezervácie v ktoromkoľvek z našich táborov v tom istom alebo nasledujúcom roku (v závislosti od dostupnosti). Voucher je prenosný na každého člena rodiny a môže byť použitý v každom tábore, ktorý ponúkneme. Upozorňujeme vás, že Voucher nemá žiadnu peňažnú hodnotu a nedá sa vymeniť za hotovosť.

 

2.3.2 Účastníci, ktorí odídu skôr počas svojho tábora z dôvodu choroby alebo zranenia, dostanú pomer Voucher k nevyužitému podielu tábora. To sa môže použiť ako kredit proti akýmkoľvek rezerváciám v ktoromkoľvek z našich táborov v tom istom alebo nasledujúcom roku. Poukaz je prenosný na každého člena rodiny a môže sa použiť v každom tábore, ktorý ponúkneme.

2.4 Transfer na letisko

 

2.4.1 Naša služba transfera na letisku musí byť vopred zarezervovaná najmenej štyri týždne pred začiatkom tábora a je dostupná len na vybraných letiskách, dátumoch a časoch špecifikovaných na našej webovej stránke. Po zarezervovaní a zaplatení je to nevratné.

 

2.4.2 Ste zodpovední za organizovanie a platenie letov účastníka vrátane akýchkoľvek leteckých poplatkov za maloletú službu bez sprievodu, ak by ste si jeden rezervovali. Aspoň štyri týždne pred začiatkom tábora nám musíte elektronickou poštou oznámiť podrobnosti o lete účastníka vrátane údajov o akejkoľvek rezervácii pre maloletú leteckú spoločnosť bez sprievodu. Dôkaz o zaslaní e-mailu nie je dôkazom o prijatí. Ak od nás nedostanete odpoveď do troch dní, kontaktujte nás telefonicky.

 

2.4.3 Ste zodpovední za splnenie všetkých požiadaviek leteckej spoločnosti. Nemáme žiadnu povinnosť poskytnúť náhradu alebo akúkoľvek inú pomoc, ak účastník nie je schopný nastúpiť do lietadla, nemôže byť prepustený pohraničnou agentúrou Spojeného kráľovstva alebo sa zúčastniť na tábore z dôvodu nesplnenia akejkoľvek takejto požiadavky. Ste zodpovední za akékoľvek dodatočné primerané náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia akejkoľvek takejto požiadavky, a vrátite nám ich (napríklad ak účastník stratí akýkoľvek cestovný doklad alebo ak letecká spoločnosť odmietne dovoliť maloletému bez sprievodu nastúpiť do lietadla).

 

2.4.4 Ak zmeníte údaje o lete po tom, ako sme rezervovali a potvrdili prevod na letisko, musíte nám okamžite poslať e-mail so zmenenými údajmi a musíte tiež zavolať do našej kancelárie, aby ste potvrdili tieto pokyny.

 

2.4.5 Ste zodpovední za akékoľvek dodatočné primerané náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku poskytnutia nepresných alebo neúplných informácií o lete (napríklad ak vzniknú dodatočné letiskové transferové poplatky, pretože účastník priletí iným letom ako oznámený let, alebo ak nám neoznámite, že účastník cestuje ako maloletý bez sprievodu), a vrátite nám ich.

 

2.4.6 Ak si rezervujete let na dátum alebo čas mimo našich vybraných dátumov a hodín uvedených na internetovej stránke, potom si prosím všimnite, že ak sa nám to podarí zariadiť, okrem poplatku za prevod na letisko bude platiť aj minimálny príplatok vo výške 250 libier.

 

2.5 Ostatné výrazy týkajúce sa zrušenia

 

2.5.1 Ak sa účastníkovi zamietne vízum na vstup do Spojeného kráľovstva, aby sa zúčastnil na tábore, ponúkneme úplnú náhradu za predpokladu, že budete môcť poskytnúť uspokojivý dôkaz o zamietnutí víza najmenej 45 dní pred začiatkom tábora.  – Čo? Budeme potrebovať kópiu originálnej dokumentácie vydanej úradníkom pre odbavovanie vstupu, v ktorej sa uvádza, že žiadosť o víza bola zamietnutá. Ak sa účastníkovi zamietne vízum na vstup do Spojeného kráľovstva menej ako 45 dní pred začiatkom tábora, potom vám môžeme ponúknuť Voucher za všetky zaplatené poplatky a Vy nebudete mať žiadnu náhradu.   Ak je zamietnutie víza z dôvodov súvisiacich s cestovnými obmedzeniami uloženými v dôsledku pandémie Covid-19, uplatní sa ustanovenie 2.5.3 a namiesto náhrady sa vydá Voucher.

Zrušenie nami (vyššia sila)

 

2.5.2 V dôsledku okolností mimo našej kontroly vrátane nedostatočnej účasti, prírodných katastrof, ako sú záplavy, vojny, bezpečnostné obavy alebo ohnisko chorôb, môžeme tábor zrušiť, premiestniť alebo odložiť. Ak z akéhokoľvek dôvodu odložíme alebo zrušíme tábor, poskytneme vám Vouchera na miesto pre účastníka v porovnateľnom tábore na jednom z našich miest v tom istom alebo nasledujúcom roku (ale nebudete mať nárok na peňažnú náhradu). Ak presunieme tábor z inzerovaného miesta na iné miesto a za predpokladu, že podľa nášho rozumného názoru bude tábor v novom mieste porovnateľný s táborom v inzerovanom mieste, potom ak chcete zrušiť svoje rezervačné ustanovenie 2.2 našej politiky náhrad.

 

2.5.3 Máme právo kedykoľvek zrušiť tábor až do začiatku tábora, ak je podľa nášho rozumného názoru prevádzka tábora nemožná, nezákonná alebo materiálne zložitá alebo ak je prevádzka tábora pravdepodobne nehospodárna z dôvodu okolností vyplývajúcich z pandémie Covid-19. Môžeme uplatniť právo na zrušenie, ak nastanú alebo sú odôvodnené okolnosti, ako napríklad ďalšia vlna prípadov, ďalšie alebo pretrvávajúce obdobia uzavretia alebo nové alebo pretrvávajúce vládne obmedzenia, ktoré podľa nášho rozumného názoru pravdepodobne a) zabránia alebo obmedzia cestovanie značného počtu účastníkov do tábora, alebo b) znemožnia, nezákonne alebo podstatne skomplikujú prevádzku tábora, alebo c) znemožnia prevádzku tábora nehospodárne. Ak odložíme alebo zrušíme tábor z dôvodov vymedzených v tomto ustanovení 2.5.3, poskytneme vám úplnú náhradu všetkých zaplatených poplatkov za predpokladu, že ste rezerváciu vykonali po 1. októbri 2021 a Vaša rezervácia nebola vykonaná s Voucherom z predchádzajúceho roka.

 

2.5.4 Ak presunieme tábor z inzerovaného miesta na iné miesto a ak podľa nášho rozumného názoru bude tábor v novom mieste porovnateľný s táborom v inzerovanom mieste, potom sa uplatní vaše rezervné ustanovenie 2.2 našej politiky náhrad.

 

2.5.5 Vo všetkých prípadoch, keď máte nárok na náhradu alebo Voucher, spracováme náhradu alebo vydáme Voucher do 60 dní od oznámenia o zrušení. Náhrady sa poskytnú rovnakou metódou, akou ste platili vy.

 

2.5.6 Ak sme vám vydali Voucher a vy ste si ho opätovne rezervovali a tábor, na ktorý ste si rezervovali, je zrušený z dôvodov mimo našej kontroly podľa ustanovení 2.5.2 alebo 2.5.3, potom bude Voucher presunutý do nového tábora v tom istom alebo nasledujúcom roku.

 

 1. Spôsobilosť a riziko zranenia

3.1 Musíte zabezpečiť, aby bol účastník fyzicky spôsobilý a schopný zúčastňovať sa na športových aktivitách. Ak potrebujete ďalšie informácie o fyzickej spôsobilosti požadovanej od účastníkov alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že účastník je dostatočne fyzicky spôsobilý zúčastniť sa na tábore, kontaktujte nás pred rezerváciou miesta v tábore. Nebudeme udeľovať náhradu, pretože účastník nie je dostatočne fyzicky spôsobilý na účasť na žiadnej časti tábora.

 

3.2 Prosím, uvedomte si, že fyzická povaha tábora znamená, že vždy bude existovať riziko nehôd a zranení. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bol účastník v dobrom zdravotnom stave a aby nemal žiadne zdravotné stavy, ktoré by mohli spôsobiť riziko zranenia alebo fyzickej ujmy. Vykonaním rezervácie súhlasíte s rizikom, že účastník utrpí primerane predvídateľné zranenia vyplývajúce z účasti na činnostiach v tábore.

 

3.3 Je vašou povinnosťou oznámiť nám, či účastník trpí fyzickými alebo duševnými ochoreniami, ktoré môžu vyvolať akékoľvek osobitné potreby alebo ovplyvniť jeho schopnosť zúčastniť sa na tábore. Poskytnutie týchto informácií nám umožní vykonať akékoľvek primerané úpravy, ktoré môžu byť potrebné na zohľadnenie fyzických alebo duševných potrieb účastníka počas tábora.

 

3.4 Môžeme požadovať ďalšie informácie v závislosti od lekárskych informácií, ktoré nám boli poskytnuté pred táborom.

 

3.5 Ak účastník dorazí do tábora so zdravotným stavom, ktorý nám nebol sprístupnený alebo úplne zverejnený, alebo sa takýto stav prejaví počas trvania tábora, alebo ak zdravotná anamnéza účastníka nebola dostatočne sprístupnená v rozsahu, v akom sme schopní informovane posúdiť spôsobilosť účastníka zúčastniť sa na tábore, potom môžeme odmietnuť prijať účastníka v tábore alebo požiadať účastníka, aby odišiel.

 

 1. Zdravotný stav a starostlivosť

4.1 Pred prijatím rezervácie pre účastníka budeme požadovať vyplnenie formulára sociálneho zabezpečenia hráča. Súhlasíte s úplným a presným vyplnením formulára sociálneho zabezpečenia hráča a súhlasíte s tým, že nás budete informovať o akomkoľvek príslušnom zdravotnom stave dotknutom účastníkom a o akejkoľvek liečbe alebo liekoch, ktoré môže účastník požadovať.

 

4.2 Nebudeme povinní akceptovať formulár, ak sa odôvodnene domnievame, že nemáme odborné znalosti, skúsenosti alebo zariadenia na náležitú starostlivosť o účastníka.

 

4.3 V prípade, že po vyplnení formulára sociálneho zabezpečenia hráča vás požiadame, aby ste nám poskytli dodatočné informácie týkajúce sa účastníka a akéhokoľvek relevantného zdravotného stavu, liečby alebo liekov, potom rezervácia nebude potvrdená a účastník nebude môcť navštíviť tábor, kým od nás nedostanete písomné potvrdenie o povolení. Pred udelením povolenia budeme mať právo požadovať splnenie podmienok, ktoré môžu zahŕňať dohodu na pokrytie nákladov na dodatočný personál alebo poskytnutie ďalších informácií a dôkazov.

 

4.4 Ak neodhalíte akékoľvek relevantné zdravotné ochorenia, ktoré majú vplyv na účastníka, ani žiadnu liečbu alebo lieky, ktoré účastník potrebuje a o ktorých sa dozvieme pri príchode alebo po príchode účastníka na letisko alebo tábor, potom môžeme podľa vlastného uváženia urobiť:

 

4.4.1 odmietnuť vstup účastníkovi nášho tábora;

 

4.4.2 umožniť dočasný prístup do tábora a:

 

4.4.2.1 vyhľadať pozornosť príslušného odborníka / lekára v súvislosti so zdravotným stavom a / alebo liekmi, ak by sme nemali prístup k príslušným odborným znalostiam;

 

4.4.2.2 s výhradou bodu 4.2 poskytovať akúkoľvek liečbu a / alebo lieky podľa pokynov akéhokoľvek lekára / odborníka;

 

4.4.2.3 po prijatí lekárskeho odporúčania bez ohľadu na to, aké odporúčanie môže byť, odmietnuť vstup účastníkovi a / alebo

 

4.4.3 vykonať akciu, ktorú považujeme za potrebnú.

 

4.5 V prípade, že účastníkovi sa zamietne vstup podľa tohto ustanovenia 4, potom do 24 hodín od odmietnutia dohodneme, že pošleme účastníka späť domov, bude to zahŕňať všetky cestovné opatrenia a oprávnený dospelý bude o tom informovaný a zabezpečí, aby boli k dispozícii na pomoc účastníkovi domov.

 

4.6 Vy znášate všetky a všetky priame, nepriame alebo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v súlade s ustanoveniami 4.1 až 4.5, vrátane cestovných nákladov účastníka a akejkoľvek inej osoby (ako je letenka, lístok na vlak, taxík atď.), nákladov na zdravotníckych odborníkov / odborníkov, dodatočných personálnych nákladov atď.

 

4.7 V prípade, že účastník potrebuje lekársku starostlivosť počas ktoréhokoľvek tábora, súhlaste s tým, aby sme zabezpečili akúkoľvek vhodnú a potrebnú pohotovostnú liečbu. Budeme sa snažiť kontaktovať kontaktnú osobu pre núdzové situácie uvedenú v knižnom formulári alebo formulári sociálneho zabezpečenia hráča, aby sme získali ich súhlas s akýmkoľvek rozhodnutím týkajúcim sa usporiadania takéhoto zaobchádzania. Súhlasíte však s tým, že v núdzových situáciách sa s touto osobou nemusíme spojiť, a bez toho môžeme zariadiť takúto liečbu a súhlasiť s ňou. Pri organizovaní alebo sankcionovaní akejkoľvek liečby budeme poslúchať rady primerane kvalifikovaných lekárov, lekárov a zdravotnícky vyškoleného personálu a vy súhlasíte s tým, že my a oni máme právo predpokladať, že lekárske informácie, ktoré ste poskytli, sú úplné, presné a aktuálne.

 

4.8 Upozorňujeme, že ak je účastník zranený alebo je mu zle, môžeme v niektorých prípadoch odôvodnene určiť, že nie je potrebná žiadna lekárska starostlivosť alebo že je potrebná len všeobecná prvá pomoc. V každom prípade uznávate, že máme právo uplatniť našu primeranú diskrétnosť, pokiaľ ide o potrebu ďalšieho lekárskeho ošetrenia. Za predpokladu, že sme konali primerane za všetkých okolností [s náležitým ohľadom na príznaky, ktoré účastník prezentoval počas svojej starostlivosti]

 

 1. Poistenie

5.1 Vaša zodpovednosť je zabezpečiť, aby účastník mal primerané cestovné a zdravotné poistenie na pokrytie nákladov na akúkoľvek lekársku starostlivosť, ktorá môže byť potrebná. Vaše poistenie by malo pokrývať aj všetky dodatočné náklady spojené s ubytovaním, cestovaním, dopravou a / alebo repatriáciou do domovskej krajiny účastníka. Mali by ste vedieť, že po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ už európski občania nemôžu mať zaručenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť v mieste doručenia v Spojenom kráľovstve. Vaša poistka to musí vziať do úvahy. Účastník musí priniesť do tábora príslušné dokumenty poistky a poskytnúť ich zamestnancom tábora pri registrácii.

 1. Zodpovednosť

6.1 Sme zodpovední za predvídateľné straty a škody, ktoré sme spôsobili. Ak nedodržíme tieto podmienky, sme zodpovední len za straty a škody, ktoré utrpíte, čo je predvídateľným dôsledkom toho, že sme porušili túto zmluvu alebo že sme nepoužili primeranú starostlivosť a zručnosti. Stratu alebo škodu možno predvídať, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že k nej môže dôjsť, napríklad, ak ju prediskutujete s nami alebo s ďalším predajcom Edukka s.r.o. počas procesu predaja.

6.2 Nie sme zodpovední za:

 

6.2.1 akékoľvek straty alebo náklady, ktoré vzniknú vám v dôsledku toho, že my uplatníme práva obsiahnuté v ustanoveniach 4.1 až 4.6;

 

6.2.2 akékoľvek straty spôsobené akýmkoľvek iným porušením našej dohody ktoroukoľvek osobou okrem nás a

6.2.3 akákoľvek obchodná strata.

6.3 Nič v tejto doložke nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť voči Tebe, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa: Zodpovednosť za smrť alebo zranenie osoby spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov; podvod alebo podvodné klamanie; alebo porušenie vašich zákonných práv vo vzťahu k táboru.

 

6.4 Prosím, všimnite si, že každá cesta alebo účasť so sebou prináša riziko choroby alebo infekcie. Preto existuje riziko, že účastník sa nakazí Covid-19 (Coronavirus) alebo inou chorobou v dôsledku pandémie, epidémie alebo pokračujúceho prenosu ľahko prenosných chorôb.  Je dohodnuté, že za predpokladu, že sme prijali primerané opatrenia v súlade so súčasným odporúčaním vlády Spojeného kráľovstva a inak sme neboli nedbanliví, nebudeme zodpovední v prípade infekcie.

6.4 Prosím, všimnite si, že každá cesta alebo účasť so sebou prináša riziko choroby alebo infekcie. Preto existuje riziko, že účastník sa nakazí Covid-19 (Coronavirus) alebo inou chorobou v dôsledku pandémie, epidémie alebo pokračujúceho prenosu ľahko prenosných chorôb.  Je dohodnuté, že za predpokladu, že sme prijali primerané opatrenia v súlade so súčasným odporúčaním vlády Spojeného kráľovstva a inak sme neboli nedbanliví, nebudeme zodpovední v prípade infekcie.

 

6.5 Prosím, všimnite si, že Nik je hlavným sponzorom tábora a nemá žiadnu kontrolu nad jeho prevádzkou, ktorú prevádzkujeme my. Z tohto dôvodu, s výhradou ustanovenia 6.3, nesmiete stíhať žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpeli Vy alebo účastník v dôsledku porušenia alebo neplnenia tejto zmluvy zo strany nás.

 

6.6 Ak si oprávnený dospelý vyberá účastníka z tábora, zodpovedá za zabezpečenie toho, aby mal účastník všetky cennosti, letenky, pas, peniaze alebo iné veci, ktoré sme mohli mať v držbe počas trvania tábora.

 

6.7 Neprijímame žiadnu zodpovednosť za veci, ktoré nám zostávajú vrátane pasov, lístkov, hotovosti a cenností.

 

6.8 Neprijímame zodpovednosť za položky patriace účastníkovi, ktoré zanechal v tábore.

 

6.9 Pokiaľ sa budeme snažiť pripomenúť všetkým účastníkom, aby si zbalili všetky svoje veci a vybrali si svoje cennosti od správcu tábora, neberieme na seba žiadnu zodpovednosť za to, že účastník stratí alebo zabudne svoj pas, letové lístky alebo iné veci. Všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú nám v mene účastníka vrátane náhradného pasu, letenky alebo iných dokladov, sa vám účtujú.

 

6.10 Ak máme primerané dôvody a / alebo klinické dôkazy, ktoré naznačujú, že účastník môže trpieť infekčnou chorobou, môžeme požiadať oprávneného dospelého, aby účastníka vyviedol z tábora do 24 hodín od oznámenia.

 

6.11 Ak máme dôvody domnievať sa, že sa účastník podieľal na akomkoľvek prenasledovaní alebo zneužívaní ktorejkoľvek osoby vrátane nášho personálu, iných účastníkov alebo ktorejkoľvek tretej strany, ktorá sa zúčastňuje na tábore, budeme požadovať oprávneného dospelého, aby do 24 hodín od oznámenia o ich vyhostení z tábora vylúčil účastníka. Budete zodpovedný za návrat účastníka a v prípade potreby nám vrátite všetky súvisiace náklady, či už priame alebo nepriame, ktoré nám vznikli pri organizovaní návratu účastníka.

 1. 7. Listy o vízovej podpore

7.1 Ak nás o to požiadate, môžeme poskytnúť list o vízovej podpore na pomoc účastníkovi pri získaní víza na vstup do Spojeného kráľovstva na účasť v tábore. Upozorňujeme však, že budete naďalej zodpovední výlučne za to, aby bolo účastníkovi udelené vízum na vstup do Spojeného kráľovstva. Aby sa predišlo pochybnostiam, neposkytujeme žiadnu záruku, že náš list o vízovej podpore bude mať za následok udelenie víza účastníkovi, a neprijmú žiadnu zodpovednosť, ak sa žiadosť účastníka o vízum zamietne alebo inak nedostanete víza.

 1. 8. Odstránenie účastníkov z táborov

8.1 Účastníci v táboroch musia čas od času dodržiavať všetky pravidlá a predpisy tábora, ktoré stanovili my, vrátane pravidiel etických pravidiel tábora („politika tábora“), ktoré možno vidieť tu a ktoré sa budú poskytovať všetkým účastníkom na začiatku tábora. Politiky tábora sa uplatňujú na každom mieste, kde sa tábory udržiavajú, a zahŕňajú všetky ústne alebo písomné pokyny vydané personálom tábora na každom mieste, kde sa tábory udržiavajú. Tým, že pošleš formulár, akceptuješ a súhlasíš s tým, že politika tábora je súčasťou dohody medzi nami.

8.2 Prioritou je bezpečnosť a blaho všetkých účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na našich táboroch. Vyhradzujeme si preto právo vypustiť z našich táborov bez náhrady každého účastníka, ktorý nedodržiava politiku tábora. Vyhradzujeme si aj právo vypustiť z našich táborov bez náhrady každého účastníka, ktorého považujeme za všeobecne rušivého alebo ktorý sa správa spôsobom, ktorý môže byť pre ostatných nebezpečný alebo znepokojujúci.

8.3 Zásobujeme si právo požiadať každého účastníka, aby opustil tábor, ktorý podľa nášho názoru nie je fyzicky ani psychicky schopný bezpečne sa zúčastniť na tábore.

8.4 Ak je účastník odvolaný z tábora, je vašou povinnosťou zorganizovať a zaplatiť za všetky vzniknuté cestovné, ubytovacie alebo iné výdavky.

 1. Sťažnosti

9.1 Naším cieľom je poskytnúť čo najlepšie skúsenosti z tábora. Ak však nie ste s niečím spokojní, informujte prosím personál nášho tábora pomocou poskytovaných kontaktných čísel alebo zavolajte do našej kancelárie a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme problém vyriešili.

9.2 Keď sa účastník vráti domov, ak máte pocit, že potrebujete podať formálnu sťažnosť, pošlite nám list alebo e-mail do 28 dní od skončenia tábora s použitím kontaktných údajov uvedených v ustanovení 12.2.

9.3 Britská akreditačná rada (BAC), organizácia, ktorá akredituje naše tábory, má svoj vlastný formálny postup sťažností študentov. Podrobnosti o postupe sťažností BAC sú k dispozícii na ich internetovej stránke: Www.the-bac.org.

 1. Duševné vlastníctvo

10.1 Webová stránka spolu s formou a obsahom našich marketingových materiálov vrátane akýchkoľvek dokumentov o odbornej príprave, scenárov a iných materiálov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou ktorejkoľvek z našich služieb a ktoré patria nám alebo poskytovateľom našich licencií (‚ materiály ‘), je chránená autorským právom a inými právami duševného vlastníctva a všetky takéto práva sú vyhradené.

10.2Edukka s.r.o. ‘ a ‚ Euro Sports Camps ‘ sú ochrannými známkami spoločnosti Edukka s.r.o. a všetky nemecké loga sú ochrannými známkami spoločnosti Nike Inc. Všetky práva týkajúce sa akýchkoľvek ochranných známok sú výslovne vyhradené a nemôžu sa používať alebo reprodukovať bez nášho výslovného súhlasu.

10.3 Materiály sa nesmú reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať ani inak využívať na komerčné účely bez nášho výslovného písomného súhlasu. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nemôžete systematicky extrahovať a / alebo opätovne využívať časti obsahu materiálov akýmkoľvek spôsobom, a to aj pomocou automatizovaných počítačových programov (vrátane programov pre pavúky alebo iných webových plaziacich sa programov).

10.4 Všetky práva duševného vlastníctva a iné práva, ktoré tvoria formu a obsah našich táborov, patria spoločnosti Edukka s.r.o. a žiadny materiál alebo obsah vo vzťahu k žiadnemu táboru sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, opätovne predávať, navštevovať alebo inak využívať na akékoľvek komerčné účely.

11.1 Súhlasíme s tým, že budeme dodržiavať naše povinnosti podľa všetkých platných zákonov a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov a súkromia, ktoré sa môžu čas od času uplatňovať, čo v deň týchto podmienok znamená zákon o ochrane údajov z roku 2018 a GDPR (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov 2016 / 679) a všetky nasledujúce právne predpisy („právne predpisy o ochrane údajov“).

11.2 Ďalšie podrobnosti o tom, ako dodržiavame právne predpisy o ochrane údajov, nájdete v našej politike ochrany súkromia, ktorá sa nachádza tu.

 1. Všeobecné

12.1 Niektoré zákony vyžadujú, aby niektoré informácie, ktoré vám dáme, boli písomné. Akceptujete, že väčšina komunikácie s nami bude elektronická (príležitostne vám môžeme napísať list). Kontaktujeme vás e-mailom alebo vám poskytneme informácie vysielaním oznámení na internetovej stránke. Súhlasíte s týmito elektronickými komunikačnými prostriedkami a uznávate, že zmluvy, oznámenia, informácie a iné komunikácie, ktoré poskytujeme elektronicky, spĺňajú právne požiadavky, aby takéto komunikácie boli písomné. Viac informácií o oznámeniach nájdete v bodoch 12.2 a 12.3.

12.2 Všetky oznámenia, ktoré nám podáte, sa nám musia podať na adrese: Cukrova 14, Bratislava.

12.3 Je dôležité, aby ste aktualizovali kontaktné údaje, ktoré vám uchovávame. Môžeme vám to oznámiť prostredníctvom webovej stránky alebo listom alebo e-mailom na adresách, ktoré nám poskytujete, keď si rezervujete miesto v tábore. Oznámenie sa považuje za prijaté a riadne doručené bezodkladne po jeho uverejnení na internetovej stránke, 24 hodín po zaslaní e-mailu alebo tri dni po zaslaní akéhokoľvek listu. Na preukázanie doručenia akéhokoľvek oznámenia postačí preukázať v prípade listu, že tento list bol riadne adresovaný, zapečiatkovaný a zaslaný poštou, a v prípade e-mailu, že tento e-mail bol zaslaný na určenú e-mailovú adresu adresáta a doručený príjemcovi.

 

12.4 Strany sa navzájom dohodli, že nezverejnia ani nedovolia zverejniť akékoľvek dôverné informácie týkajúce sa obchodných činností alebo obchodných činností druhej strany alebo obchodných činností alebo obchodných činností Edukka s.r.o. s výnimkou jej zamestnancov, pridružených osôb alebo zmluvných strán (ak existujú), na ktoré sa vzťahujú príslušné záväzky o nezverejňovaní informácií (ak sa vyžadujú), alebo ak druhá strana súhlasila s takýmto zverejnením alebo, alebo ak zverejniť. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú:

12.4.1 triviálne alebo zjavné;

12.4.2 je už vo vlastníctve strany inak ako v dôsledku porušenia tejto doložky, alebo

12.4.3 vo verejnej sfére okrem prípadu porušenia príslušného záväzku mlčanlivosti.

12.5 Zmluva medzi vami a nami je záväzná pre vás a pre nás a pre príslušných nástupcov a prívržencov vás a nás. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete túto zmluvu ani žiadne z vašich práv alebo povinností, ktoré vyplývajú z nej, previesť, postúpiť, obviniť ani iným spôsobom nepostúpiť. Túto zmluvu alebo akékoľvek iné práva alebo povinnosti vyplývajúce z nej môžeme kedykoľvek počas jej platnosti previesť, postúpiť, účtovať, zadať, zadať subdodávateľovi alebo inak postúpiť túto zmluvu alebo akékoľvek z našich práv alebo povinností vyplývajúce z tejto zmluvy súhlasiť s dodržaním všetkých týchto podmienok v váš prospech.

12.6 Ak nebudeme trvať na prísnom plnení vašich povinností alebo ak nevykonáme žiadne z práv alebo nápravných opatrení, na ktoré máme nárok, nebude to vzdanie sa týchto práv alebo nápravných opatrení a nezbaví vás to týchto povinností. Zrieknutie sa od nás akéhokoľvek porušenia Tebou nebude predstavovať zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia. Žiadne zrieknutie sa týchto podmienok zo strany nás nebude účinné, pokiaľ nie je výslovne uvedené ako zrieknutie sa a ak vám nie je oznámené písomne.

12.7 Strany súhlasia, že tieto podmienky sú spravodlivé a primerané za všetkých okolností. Ak však súd s príslušnou jurisdikciou usúdi, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok nie je platné, ale bolo by platné, ak by časť textu bola vypustená, potom sa toto ustanovenie uplatňuje s takými vypusteniami, ktoré môžu byť potrebné na to, aby bolo platné. Ak sa niektoré z ustanovení týchto podmienok považuje za neplatné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostávajú v plnej účinnosti.

12.8 Máme v úmysle spoliehať sa na tieto podmienky a akýkoľvek dokument, ktorý je v nich výslovne uvedený v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Zatiaľ čo my prijímame zodpovednosť za vyhlásenia a vyjadrenia našich riadne splnomocnených zástupcov, uistite sa, že žiadate o písomné potvrdenie akýchkoľvek zmien týchto podmienok.

12.9 Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu a podliehajú výlučnej právomoci súdov Anglicka a Walesu.

Tieto podmienky boli naposledy preskúmané a aktualizované 22. decembra 2022

Sme akreditovaní britskou akreditačnou radou.