Tréning technických a fyzických schopností mladých futbalistov

V rámci tréningu mladých futbalistov vo veku 13 až 16 rokov (kľúčová fáza vývoja mladých hráčov) sa neustále diskutuje o tom, či uprednostniť technické zručnosti alebo sa viac zamerať na rozvoj ich fyzických schopností.

V nasledujúcom blogu sa budeme zaoberať dôležitosťou dosiahnutia rovnováhy medzi technickým a fyzickým tréningoma a pridanou hodnotu oboch aspektov tréningovej jednotky, ktoré prispievajú k celkovému rozvoju mladých futbalistov.

Technický tréning

Technický aspekt futbalu zahŕňa nap. absolútne ovládanie lopty, presnosť prihrávky, presnosť a dynamika streľby, rýchly dribling atp.

Tieto 4 zručnosti tvoria základnú abecedu futbalových schopnosti hráča a ich nedostatatočné osvojenie v mladom veku znamená fakticky reálny koniec nádejí na serióznu futbalovú kariéru. Zameranie sa na špecifický technický tréning v období skutočného formovania (10 -13r.) mladého hráča je fakticky najpodstatnejší element tréningu

  • Postupné získavanie základných zručností: Zvládnutie technických schopností v mladom veku poskytuje hráčom repertoár zručností, ktoré sa časom stanú automatizované. Nácvik ovládania lopty, presných prihrávok a presnej streľby umožní hráčom robiť lepšie rozhodnutia na ihrisku a efektívne ich vykonávať.
  • Pochopenie hry: Technický tréning pomáha hráčom rozvíjať hlbšie porozumenie hre. Zdokonaľovaním svojich technických zručností dokážu mladí futbalisti efektívnejšie čítať hru, predvídať hru a využívať medzery v obrane súpera. Technická zdatnosť zvyšuje schopnosť hráča prispôsobiť sa herným situáciám.
  • Sebavedomie a kreativita: Keď majú mladí hráči silné technické základy, získavajú dôveru vo svoje schopnosti, čo im umožňuje kreatívne sa prejavovať na ihrisku. Technická zdatnosť umožňuje hráčom experimentovať s novými pohybmi, trikmi a technikami, čo podporuje ich individuálny štýl hry.

Fyzický tréning

Hoci sú technické zručnosti kľúčové, zanedbávanie fyzického rozvoja mladých futbalistov by bolo fakticky premárnenou príležitosťou rozvoja plného potenciálu hráča.

Budovanie pevných fyzických základov počas dospievania je nevyhnutné na podporu technických schopností a teda zvýšenie celkovej športovej výkonnosti.

  • Sila a výkon: Fyzický tréning (15-16r.) pomáha mladým futbalistom rozvíjať silu a výkon, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výsledkov v hre. Posilňovanie základných svalov, zlepšovanie obratnosti a budovanie vytrvalosti prispieva k celkovej výkonnosti hráča, čo mu umožňí súťažiť neskôr na vyššej úrovni.
  • Prevencia zranení: Zameraním sa na fyzický tréning môžu mladí futbalisti znížiť riziko zranení. Zlepšovanie flexibility, rovnováhy a koordinácie pomáha predchádzať bežným zraneniam súvisiacim s futbalom.
  • Taktická prispôsobivosť: Všestranný fyzický rozvoj umožňuje mladým futbalistom prispôsobiť sa rôznym herným štýlom a pozíciám. Fyzická kondícia poskytuje hráčom schopnosť znášať nároky hry a efektívne vykonávať stratégie.

Dosiahnutie tréningovej rovnováhy

Kľúčom k výchove mladých futbalistov je dosiahnutie rovnováhy medzi technickým a fyzickým tréningom. Je nevyhnutné poskytnúť komplexný prístup k rozvoju, ktorý sa zameriava na oba aspekty, aby sa maximalizoval ich potenciál.

  • Hráči by mali absolvovať integrované tréningové jednotky, ktoré integrujú technické a fyzické zložky v závyslosti od svojej vekovej kategórii. 
  • Individuálny trénerský prístup: Každý hráč má jedinečné silné a slabé stránky. Tréningové programy by mali trénery prispôsobiť individuálnym potrebám (čo je v slovenskýchpodmienkach asi len ťažko splniteľné), pričom by sa mali zamerať individuálne na oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie – zároveň zachovávajú všestranný tréningový režim.
  • Dlhodobý rozvoj: mladí futbalisti stále rastú a ich organizmus sa vyvíja. Vysoká intenzita a objem tréningu môže viesť k preťaženiu svalov a kĺbov, čo zvyšuje riziko zranení.  Príliš veľké množstvo tréningu bez dostatočného času na regeneráciu môže viesť k vyčerpaniu nielen fyzicky, ale aj psychicky. Mladí hráči potrebujú dostatok času na odpočinok a obnovenie energie.
  • Prílišný tréningový tlak a nedostatočný čas na oddych môžu viesť k poklesu motivácie a nadšenia. Futbal by mal byť zábavou a vášňou, a preto je dôležité zachovať rovnováhu medzi tréningom a slobodným časom. Ak sú mladí hráči „príliš pretrenovaní“, ich výkon na ihrisku sa zníži. Nadmerné zaťaženie môže mať úplne opačný účinok a bráni rozvoju ich futbalových schopností.

V oblasti tréningu mladých futbalistov je najdôležitejšie nájsť správnu rovnováhu medzi technickým a fyzickým rozvojom. Zatiaľ čo technické zručnosti tvoria základ schopností hráča, fyzické vlastnosti zvyšujú výkonnosť a vytrvalosť na ihrisku. Začlenením oboch aspektov do tréningových programov a prijatím individuálneho prístupu vychováme všestranných hráčov, ktorí majú technické zručnosti a fyzickú zdatnosť.

Nezabúdajte, že cesta mladého futbalistu je dlhodobý proces a tým, že uprednostníme na začiatku technický a až neskôr pridáme dynamický fyzický tréning im poskytneme nástroje, ktoré potrebujú na to, aby sa im darilo a dosiahli svoj plný potenciál.